ก่อนเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง(Certified Exporter)
จะต้องขึ้นทะเบียนขอ REX (สมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์)
เริ่มต้นเข้าไปที่ลิงค์นี้  https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/#/create-preapplication/  หรือ คลิกที่แบรนเนอร์ ในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ  www.dft.go.th 
บันทึกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ REX มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน
 
            ขั้นตอนที่ 1 (Exporter Information)
                            บันทึกข้อมูลในคำขอฯและเลือกเงื่อนไขต่างฯให้ครบถ้วน
                                     - กรอกข้อมูลและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
   
            ขั้นตอนที่ 2 (Exporter Contact Persons Information)
                            กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลและเลือกเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน กดปุ่ม
                                    - ข้อมูลจะย้ายมาอยู่ในตารางและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
                                    - แต่ถ้าจะต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดหรือต้องการลบข้อมูลจะมี ปุ่ม และปุ่ม
   
            ขั้นตอนที่ 3 (Exporter Activities)
                            คลิกเลือกเงื่อนไขต่างๆให้ครบ
                                    - ตรวจสอบความถูกต้อง
   
            ขั้นตอนที่ 4 (Description of Goods)
                            กดปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูลและเลือกเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน กดปุ่ม
                                    - ข้อมูลจะย้ายมาอยู่ในตารางและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
                           - แต่ถ้าข้อมูลผิด จะต้องการลบข้อมูล กดปุ่ม
   
            ขั้นตอนที่ 5 (Undertakings to be given by an Exporter)
                            บันทึกข้อมูลในคำขอฯและเลือกเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน
                                    - กรอกข้อมูลและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
   
            ขั้นตอนที่ 6 (Prior specific and informed consent of exporter to the publication of his data on the public website)
                            บันทึกข้อมูลในคำขอฯและเลือกเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วน
                                    - กรอกข้อมูลและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
   
            ขั้นตอนที่ 7 กรอก Security Code เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล
                           - กรอกข้อมูลและพร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน กดปุ่ม ส่งข้อมูลเพื่อรอการตรวจสอบจากระบบฯ
   
            ขั้นตอนที่ 8 ปริ้นแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนฯ REX และรอผลการพิจารณาอนุมัติคำขอฯ
                           - พิมพ์แบบฟอร์มออกมาจากระบบฯ
                     - นำคำขอขึ้นทะเบียนที่สั่งพิมพ์ออกมา พร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจมายื่นคำขอฯต่อเจ้าหน้าที่กองบริหารการนำเข้าและถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ(ชั้น5)เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขอฯแล้วกลับไปรอตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบขึ้นทะเบียนฯ
   
  • ใช้ใบทะเบียนของ REX (สมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์) จาก กรมฯที่อนุมัติ
  • ยื่นขอใช้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง(Certified Exporter) โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://self-cert.dft.go.th/self-cert/home/readme.aspx หรือ คลิกที่แบรนเนอร์  ในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th
  • กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบข้อมูล,กดปุ่ม และ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง(Certified Exporter)
  • มายื่นคำขอฯต่อเจ้าหน้าที่กองบริหารการนำเข้าและถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ(ชั้น 5) เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขอฯแล้วกลับไปรอตรวจสอบการพิจารณาในระบบขึ้นทะเบียนฯ