คอมพิวเตอร์
 
                    เครื่อง PC    หรือ Note Book   ทั่วๆ ไปที่ใช้โปรแกรม Window เป็นระบบปฏิบัติการ พร้อมด้วยระบบอินเตอร์เน็ต  
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
                    นอกจากโปรแกรมหลักประจำเครื่อง (Microsoft Office, Word, Excell etc.) ที่ใช้งานตามปกติแล้ว ต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการสร้างและแสดงเอกสารในแบบ PDF ไฟล์ 

ถ้าไม่มี 

 
อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์
 
                    เครื่อง Scanner  และ  Printer 
 
การเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter)
  
                     
                  ขั้นตอนที่ 1          เข้าไปที่เวปไซค์ของกรมการค้าต่างประเทศ  www.dft.go.th 
                ขั้นตอนที่ 2          คลิ๊กที่ Banner
                     หรือ 
  
        การ Log in เพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ 
 
               ขั้นตอนที่ 1          กรอก Username และ Password (ที่ได้รับจากสำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ) กรณีที่ยังไม่มีให้ไปลงทะเบียนโดยคลิ๊กที่ Banner
                    หรือ 
หรือถ้ามีแล้วแต่ไม่สามารถเข้าระบบการขึ้นทะเบียนฯ โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 0-2547-4754 หรือสายด่วน 1385 ต่อ 4101, 4161
               ขั้นตอนที่ 2     กรอก Security Code
                                 ตัวอย่าง Security Code 
               ขั้นตอนที่ 3      Login
   
บันทึกข้อมูลในแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ
               ขั้นตอนที่ 1   บันทึกข้อมูลในคำขอฯ และเลือกเงื่อนไขต่างๆ ในช่องหน้าจอให้ครบถ้วน
                                       -   กรอกข้อมูลและแนบเอกสารยังไม่เรียบร้อยแต่ต้องการออกจากระบบขึ้นทะเบียนฯ และจะ 
                                            ดำเนินการต่อในภายหลัง คลิ๊กปุ่ม  เพื่อบันทึกไว้ชั่วคราว เมื่อ Login ครั้งต่อไป 
                                            สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลต่อจากครั้งก่อนได้ (ข้อมูลที่กรอกไว้เดิมจะยังคงอยู่) 
                                       -   กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิ๊กปุ่ม 
                                              และ    เพื่อพิมพ์เอกสารคำขอขึ้นทะเบียนฯ ที่กรอกไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง 
                                            ครบถ้วนอีกครั้ง แล้วคลิ๊กปุ่ม    จากนี้ผู้ส่งออกจะแก้ไข-เพิ่มเติมอีกไม่ได้ เว้นแต่ 
                                            เจ้าหน้าที่รับคำขอฯ ทางระบบอินเตอร์เน็ตแล้วส่งกลับเพื่อเพิ่มเติม-แก้ไข คำขอฯ 
                  ขั้นตอนที่ 2    การแนบเอกสาร 
                                       กรณีใช้ Digital Signature 
                                           -  ตรวจสอบการติดตั้ง Digital Certificate และโปรแกรม Plug in สำหรับลงลายมือชื่อ 
                                               อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่หน้า Login ช่อง Check Certification 
                                               หรือ ที่นี่   
                                           -  สแกนเอกสารต้นฉบับตามที่ระบุในช่องเอกสารแนบแล้ว Upload ลงในแต่ละช่อง 
                                       กรณีไม่ใช้ Digital Signature 
                                           -   ถ่ายสำเนาเอกสารแนบตามที่ระบุในช่องเอกสารแนบ และรับรองสำเนาถูกต้องโดย 
                                                ประทับตรา (ถ้ามี) แล้วลงนามผู้มีอำนาจในสำเนาเอกสารทุกหน้า 
                                           -   สแกนสำเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว Upload ลงในแต่ละช่อง 
                  ขั้นตอนที่ 3    รอผลการพิจารณาอนุมัติคำขอฯ 
                                        กรณีใช้ Digital Signature รอตรวจสอบผลการพิจารณาในระบบขึ้นทะเบียนฯ 
                                        กรณีไม่ใช้ Digital Signature นำคำขอขึ้นทะเบียนที่สั่งพิมพ์ออกมา พร้อมด้วยหนังสือ 
                                        มอบอำนาจให้มายื่นคำขอฯ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการนำเข้า กรมการค้า 
                                        ต่างประเทศ (ชั้น 5) เมื่อเจ้าหน้าที่รับคำขอฯ แล้วกลับไปรอตรวจสอบผลการพิจารณาใน 
                                        ระบบขึ้นทะเบียนฯ 
 
  

 
หมายเหตุ :          สอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้า 1 โทร. 0-2547-4808 หรือ
    0-2547-5087  โทรสาร 0-2547-4807 หรือ
importad@moc.go.th